Publicat el

I Marató Fotogràfica 2021 #CapturaComerçJust

Ja arriba la gran festa del Comerç Just! El proper 8 de maig celebram el Dia Mundial del Comerç Just. Les entitats de Comerç Just de Balears amb el suport de la Direcció General de Cooperació, hem organitzat aquesta marató fotogràfica a la que tu pots participar-hi!

Fes una fotografia amb un producte de Comerç Just de les botigues de comerç just de Balears i publica-la entre el 24 d’abril i el 7 de maig incloent:


1. el nom del producte de comerç just que apareix a la fotografia
2. l’etiqueta de la botiga o entitat on s’ha adquirit
3. el hashtag #CapturaComerçJust.


Participa i guanya comerç just!!

Cada entitat de comerç just de les Illes atorgarà un Primer Premi: val de 150 euros, un Segon Premi: val de 100 euros i un Tercer Premi de 50 euros de la botiga o entitat que s’hagi etiquetat.

BASES ‘I MARATÓ FOTOGRÀFICA’ #CapturaComerçJust

Descarrega aquí les bases del concurs en pdf

ORGANITZAT PER LA XARXA D’ENTITATS DE COMERÇ JUST AMB EL
FINANÇAMENT DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE COOPERACIÓ

1r PARTICIPANTS: Podrà participar en el concurs qualsevol persona major de 16 anys que
tingui un compte a les xarxes socials Twitter, Facebook o Instagram amb un perfil públic,
amb l’excepció dels membres del jurat i les treballadores de l’entitat organitzadora del
concurs.

2n TEMÀTICA: El tema principal seran els productes de comerç just.

3r PROCEDIMENT: Per a poder participar en el concurs s’ha de realitzar una fotografia amb
algun producte de Comerç Just comprat a les botigues de comerç just de les Illes Balears
(*). La fotografia s’ha de publicar a alguna de les xarxes socialsTwitter, Facebook o
Instagram incloent:

 1. el nom del producte de comerç just que apareix a la fotografia
 2. el nom de la botiga o entitat de les Illes on s’ha adquirit i etiquetar-la
 3. el hashtag #CapturaComerçJust.
  Els participants es responsabilitzen totalment de ser els únics autors, de que no existeixin
  drets a tercers, així com de tota reclamació per drets d’imatge sobre les obres presentades
  al concurs.
  Poden ser fotografies preses directament, amb o sense filtres, o muntatges realitzats a
  ordinador i pujats posteriorment.
  El número de fotografies pujades per cada participant és il·limitat, dins dels termini del
  concurs i d’acord amb la temàtica del mateix.
  (*) S’Altra Senalla (Palma), Oxfam Intermón (Palma), Càritas (Palma), Càritas(Menorca),
  Fundació Deixalles (Palma), Fundació Vicenç Ferrer (Palma) Fundació Vicenç Ferrer
  (Menorca), Casal de la Pau S’altra Senalla (Manacor), Finestra al Sud (Inca),
  Shikamoo(Llucmajor)

4t TERMINI D’ADMISSIÓ: El concurs és vàlid per a totes les fotografies pujades a xarxes
entre el 24 d’abril i el 7 de maig de 2021 (ambdós inclosos).

5è PREMIS: Cada entitat de comerç just de les Illes atorgarà un Primer Premi: val de 150
euros de la botiga o entitat que s’hagi etiquetat, un Segon Premi: val de 100 euros de la
botiga o entitat que s’hagi etiquetat i un Tercer Premi de 50 euros de la botiga o entitat que
s’hagi etiquetat. Cada participant no podrà obtenir més d’un premi.

6è DECISIÓ DEL JURAT: La decisió del jurat es farà pública el 8 de maig de 2021 coincidint
amb la celebració del Dia Mundial del Comerç Just i serà comunicada per l’organització als
premiats mitjançant un comentari en la imatge, on s’indicarà una direcció de correu
electrònic per a requerir les seves dades, comprovar la veracitat de l’autoritat de la foto i
poder recollir el premi. De la mateixa manera, les entitats de la xarxa de comerç just
difondran aquesta informació als mitjans de comunicació, a la seva pàgina web i a través
dels canals que creguin convenients.
Els guanyadors tindran 10 dies laborables des de l’enviament del comentari per part de
l’organització per efectuar la comunicació. Si transcorreguts aquests 10 dies des de que
s’efectua dita comunicació no s’obté resposta, s’anul·larà l’entrega i l’organització es reserva
la facultat de nombrar un nou guanyador seguint el procediment descrit en aquest article. En
cas que aquest nou guanyador tampoc contesti en el termini de 10 dies, es podrà declarar
desert el premi.
Els guanyadors hauran d’acreditar amb un tiquet de compra que el producte que apareix a
la fotografia guanyadora ha estat adquirit a una de les botigues de comerç just de Balears
organitzadores del concurs.

7è EL JURAT: El jurat el designarà cada entitat i estarà format per dues persones de
reconegut prestigi del món de l’art o la fotografia o de la intervenció social, que atenent a
criteris de creativitat i qualitat tècnica, seleccionarà les obres premiades.

8è PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL: Els participants accepten,
mitjançant la seva participació en el present concurs, que els continguts i comentaris que
vagin a ser publicats en les xarxes socials o altres mitjans puguin ser compartits en els
mitjans que l’organització estimi oportú. La participació en un concurs d’aquesta naturalesa
suposa l’acceptació de les normes de les xarxes socials en les quals es difon.
La participació és pública. Únicament serà necessària la recollida de dades personals de la
guanyadora, per a l’operativa de l’entrega del premi.

9è RESPONSABILITATS: L’organització es reserva el dret de rebutjar o excloure de la
participació en el concurs i en general en la promoció de qualsevol participant que no
reuneix els requisits descrits en les presents bases i els termes de participació o
contravingui les normes o finalitat del concurs.
L’organització es reserva el dret de denunciar o demanar l’eliminació de la fotografia, si
alguna imatge vulnera els drets personals, resulta ofensiva o discriminatòria.
La fotografia no pot contenir ni fer referència a marques i/o productes de tercers amb
finalitats manifestament publicitàries.
Totes les imatges han de ser originals. Així mateix, cada participant manifesta i es
responsabilitza d’ ostentar els drets d’imatge i propietat intel·lectual sobre el material
publicat. Si l’organització detecta qualsevol tipus de plagi, la imatge serà automàticament
descartada. Si l’organització no ho detecta i existeix denuncia posterior, l’autor en serà l’únic
responsable.
L’organització no es responsabilitza de les possibles pèrdues de dades per problemes de
mal funcionament de xarxes o Internet. A més l’organització exclou qualsevol responsabilitat
per danys i perjudicis de tota natura que, malgrat les mesures de seguretat adoptades,
poguessin deure’s a la utilització indeguda dels serveis i dels continguts per part dels
usuaris, i, en particular, encara que no de forma exclusiva, per danys i perjudicis de tota
natura que puguin deure’s a la suplantació de la personalitat d’un tercer efectuada per un
usuari en qualsevol classe de comunicació realitzada a través del portal.
Els participants eximeixen a l’organització de tota obligació o compensació, si per causa de
força major o imperatiu legal hagués de ser anul·lat o suspès el present concurs, situació
que es posaria convenientment en coneixement dels participants.
Cap de les xarxes socials no patrocina, avala o administra de cap manera el concurs, ni
està associat al mateix.

10è ACCEPTACIÓ DE LES BASES: La participació en aquest concurs suposa la plena
acceptació de totes i cada una d’aquestes bases i del fallo inapel·lable del jurat.

Publicat el

Quina opinió pública hi ha pel que fa al consum ètic i el Comerç Just? Amb motiu del Dia del Consumidor es va presentar un estudi que ho analitza

Amb motiu del Dia Mundial del Consumidor (15 març), es presenta un informe sobre l’opinió pública europea respecte al consum ètic i al Comerç Just.  
El 64% de la població espanyola estaria disposada a pagar més en la compra de productes per donar suport a les persones de països empobrits.
No obstant això, només el 15% del públic consumidor a Espanya tria opcions ètiques a l’hora de comprar aliments o roba

Aquestes són algunes de les conclusions d’un nou estudi que analitza les actituds i motivacions de la ciutadania europea davant el consum responsable. L’informe “Revisió bibliogràfica sobre l’opinió pública en matèria de comerç just i consum ètic” ha estat elaborat per Global Cad per al projecte Trade Fair Live Fair amb finançament de la UE. L’edició en castellà ha estat publicada per la Coordinadora Estatal de Comercio Justo en el marc d’aquest mateix projecte. Es pot descarregar al web www.comerciojusto.org.

Aquí vos compartim un resum dels seus resultats:

El consum basat en criteris ambientals o socials continua sent minoritari a Espanya i en general a tot Europa. Segons dades de l’Eurobaròmetre incloses en aquest informe, el 21% de la població europea afirma triar opcions ètiques al comprar aliments o roba, encara que hi ha grans diferències entre els països més i menys compromesos en aquest aspecte.

Però les diferències no només es troben entre països sinó que també estan relacionades amb altres aspectes. El factor determinant és el nivell educatiu: entre les persones amb estudis bàsics i amb estudis superiors hi ha una diferència de 21 punts percentuals entre aquelles persones propenses al consum ètic i les que no ho són. L’edat també influeix: les persones majors de 55 anys són menys propenses a triar opcions ètiques que les d’entre 25 i 54 anys. Pel que fa al  gènere, un 24% de dones europees es mostren disposades a comprar productes ètics davant el 19% d’homes.

Les dades de venda confirmen aquestes tendències. El Comerç Just ha experimentat un gran creixement en els darrers anys a Europa en general i a Espanya en particular. A l’Estat espanyol el 2018 les vendes d’aquests productes van superar els 77 milions d’euros, amb un augment d’un 50% respecte a l’any anterior. No obstant això, encara representa un percentatge petit en relació al consum habitual. A nivell europeu, en la cistella de la compra d’alimentació i begudes, el Comerç Just no arriba al 1%. Entre països hi ha grans diferències: a Suïssa, la despesa mitjana per persona i any en aquests productes és de 80 euros, mentre que a Espanya és de 1’67 euros. La mitjana europea el 2018 es va situar en una mica més de 15 euros

El nou estudi també analitza les actituds davant la col·laboració amb els països en desenvolupament. En aquest sentit, el 53% de la població europea considera que les accions individuals -com pot ser la compra-tenen un paper important en la lluita contra la pobresa. A Espanya aquest percentatge és del 65%

En relació amb els criteris ètics que els consumidors i consumidores tenen present en les seves decisions de compra, l’estudi conclou que per al 38% de la població de 5 països (Alemanya, Itàlia, França, Espanya i Regne Unit) és important la producció respectuosa amb el medi ambient, mentre que aspectes com els salaris justos o les condicions de treball segures van ser assenyalats com a importants per un percentatge menor de població. No obstant això, en el cas del consum de roba, un percentatge superior (39%) sí que considera important el pagament d’un preu just a les persones treballadores que l’elaboren. Aquestes dades poden demostrar que el coneixement de les condicions laborals en el sector tèxtil és més gran que en altres productes.

Un altre dels assumptes estretament relacionats amb el consum amb criteris ètics és el dels segells de certificació ecològica i de Comerç Just. L’estudi conclou que en general segueixen exercint un paper secundari en les decisions de compra. Mentre que un 32% de la població europea sí que afirma que aquests segells influeixen en les seves decisions de compra, un 39% reconeix que no es fixa en aquests segells. Un percentatge que en el cas d’Espanya arriba al 59%.

En general, a Europa, el segell de Comerç Just Fairtrade és el més reconegut, fins i tot per sobre el d’agricultura ecològica, tot i que en l’anàlisi detallada per països hi ha grans diferències: en els països de nord i centre d’Europa són més coneguts els segells de Comerç Just que als països de Sud i Est d’Europa, on els més reconeguts són els d’agricultura ecològica. En concret a Espanya el 14% de les persones reconeix el segell d’agricultura orgànica i el 21% l’etiqueta ecològica europea, mentre que el segell de Comerç Just Fairtrade és només reconegut per un 3% de la població.