BASES DEL CONCURS DE FOTOGRAFIA PER SELECCIONAR I GUARDONAR LA IMATGE PUBLICITÀRIA DEL CAFÈ CIUTAT d’INCA- comerç just

L’Associació FINESTRA AL SUD, gràcies al finançament de la Direcció General de Cooperació (Conselleria de Serveis Socials i Cooperació, Govern de les Illes Balears) al projecte Cafè Ciutat d’Inca i la col·laboració de l’Ajuntament d’Inca, el Fons Mallorquí de Cooperació i Solidaritat i d’Alternativa 3, convoca un concurs per a seleccionar i guardonar la millor imatge publicitària destinada a promocionar el CAFÈ CIUTAT D’INCA d’acord amb les següents BASES:

1. Objecte del concurs
El present concurs té per finalitat seleccionar una fotografia per donar difusió i incloure a la paqueteria del CAFÈ CIUTAT D’INCA.

2. Premi
La fotografia seleccionada serà utilitzada com a imatge del Cafè Ciutat d’Inca.

3. Participants
Pot participar en aquest concurs qualsevol persona major d’edat.

4. Drets de reproducció i d’imatge
Tenint en compte la Llei de la propietat intel·lectual, tots els drets de reproducció i difusió de la imatge guanyadora quedaran a favor de Finestra al Sud. L’autor/a de la fotografia guanyadora haurà d’aportar una declaració signada d’autoria. En el cas de que a la fotografia apareguin persones identificables, caldrà aportar el seu consentiment de cessió d’imatge per escrit.

5. Tècnica i dimensions
La fotografia serà presentada en format digital, en format jpg, i han de tenir una dimensió mínima, pel costat més llarg, de 30 cm (equivalents a 3.543 píxels) i una resolució de 300 dpi per a la seva publicació en suport imprès. La fotografia pot haver estat retocada digitalment.
Així mateix, Finestra al Sud es reserva el dret de realitzar les modificacions que cregui convenients, segons les necessitats d’impressió, reproducció, etc.

6. Admissió
Cada participant pot presentar un màxim de dues fotografies. Les fotografies han de ser obra de l’autor/a i han de tenir caràcter inèdit.
Les fotografies s’han d’enviar per correu electrònic a la direcció sensibilitzacio@finestralsud.org amb l’assumpte «Participació al concurs de fotografia Cafè Ciutat d’Inca». En el cos del correu electrònic s’haurà d’incloure aquesta informació:
◦ Nom i llinatges
◦ Domicili
◦ Telèfons de contacte
◦ Adreça electrònica
Aquesta informació es mantindrà oculta al jurat del concurs.

7. Termini
El termini acaba a les 14 hores del 15 de desembre de 2017.

8. Qualificació de les obres
El jurat encarregat de decidir l’obra guanyadora serà designat per la junta directiva de de Finestra al Sud. El jurat es reunirà dins els set dies següents a la finalització del termini per qualificar les obres quan n’hagi finalitzat el termini de presentació.
La fotografia guanyadora s’elegirà per majoria dels seus integrants, i es tindrà en compte la qualitat artística, l’originalitat, la vinculació amb Inca i la idoneïtat com a imatge de promoció del Cafè Ciutat d’Inca.

9. Resolució
El jurat proposarà a Finestra al Sud la concessió del premi i podrà declarar desert el concurs. Al mateix temps, podrà deixar fora de concurs les obres que segons el seu parer no compleixin els requisits indicats en aquestes bases. Les decisions del jurat seran, en qualsevol cas, inapel·lables.
Finestra al Sud no es responsabilitza de l’incompliment d’aquests requisits ni del contingut de les obres presentades, queda eximit de tota responsabilitat enfront de qualsevol reclamació que es pugui presentar pel que fa a aquesta qüestió i deriva la dita responsabilitat a la persona inscrita com a autor/a.

10. Exposició
Finestra al Sud es reserva el dret de realitzar una exposició pública de totes les obres presentades o de les seleccionades pel jurat amb aquesta finalitat.

11. Acceptació de les bases
El fet de presentar-se al concurs suposa l’acceptació estricta d’aquestes bases. El jurat del concurs té la facultat d’interpretar-les i de suplir-ne qualsevol llacuna o buit, d’acord amb la seva finalitat. Finestra al Sud queda facultat per resoldre qualsevol cas que no estigui previst.